Publikācijas

 • Elektronisko rēķinu parakstīšana

  Lai komersants būtu pārliecināts, ka plāno rīkoties likumīgi, ieviešot pašu izstrādātu elektronisko parakstu, ko vienlaicīgi būs atzinuši darījumu partneri, būs ievērojis likumā „Par grāmatvedību”, Elektronisko dokumentu likuma un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts…

  Lasīt vairāk

 • Noteiktu darbību veikšana pati par sevi vēl neapliecina pastāvošās darba tiesiskās attiecības

  Izvērtējot dažādus uzņēmumus un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, savā darba praksē esmu saskārusies ar vairākām problemātiskām situācijām. Neskaitāmi daudz lietu (administratīvās lietas, tematiskās pārbaudes un audits), ko ierosina vai uzsāk Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) amatpersonas, tiesa pārsūdzēšanas procesā atceļ VID pieņemtos lēmumus – nekvalitatīvs un paviršs VID darbinieku darbs vai normāla…

  Lasīt vairāk

 • Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos

  2013.gada 1.janvārī stāsies spēkā būtiskas izmaiņas likumā „Par nodokļiem un nodevām”. Īpašu uzmanību vēlētos vērst minētā likuma 30.panta pirmās daļas izmaiņām, kas noteiks sekojošo nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums…

  Lasīt vairāk

 • Tiesiskās sekas, ja pārkāpējs netiek uzaicināts uz administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 7.panta otrā daļa nosaka, ka lietvedība par administratīvajiem pārkāpumiem veicama, stingri ievērojot likumību. Savā darba praksē esmu saskārusies ar situāciju, ka, piemēram, VID amatpersonas uzaicina nodokļu maksātāju ierasties noteiktā laikā, līdzi ņemot uzaicinājuma dokumentā uzskaitītos grāmatvedības dokumentus. Pēc minēto dokumentu iesniegšanas, VID amatpersonas sūta atkārtotu vēstuli par grāmatvedības dokumentu iesniegšanu, bet…

  Lasīt vairāk

 • Uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa piemērošana patapinātajiem transportlīdzekļiem

  Uzņēmēju ikdienas darbā allaž ir radies jautājums vai par patapinātu transportlīdzekli ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (turpmāk – UVTN). Ņemot vērā darba gaitā radušās diskusijas, sniegšu savu redzējumu šajā jautājumā. 2012.gada 29.martā tika grozīts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, kura grozījumi stājās spēkā 2012.gada 1.maijā. Veicot grozījumus, minētā likuma 10.pants…

  Lasīt vairāk

 • Vai darba devējs, pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, ir tiesīgs pieprasīt segt apmaksu par darbinieka kvalifikācijas celšanu?

  Svarīga loma katra darbspējīga cilvēka dzīvē ir darbam. Ikviens no mums ir tiesīgs izvēlēties tādu nodarbošanos, kas atbilst iegūtajai izglītībai, kvalifikācijai, spējām un prasmēm. Taāu neatkarīgi no personas individuālām spējām, prasmēm un kvalifikācijas, visiem, dibinot vai pārtraucot darba tiesiskās attiecības, ir vienādas tiesības uz darba attiecību noformēšanu un/vai izbeigšanu. Darba tiesiskos jautājumus Latvijā regulē sekojoši…

  Lasīt vairāk

 • Vai pārkāpti skaidrās naudas lietošanas noteikumi?

  Jautājums.Uz līguma pamata (līg.no 01.01.2012-31.12.2012) fiziska persona aizdod naudas līdzekļus 15000 Ls SIA juridiskai personai,skaidrā naudā ,ar iemaksu uzņēmuma kasē pa daļām. Vienā mēnesī kasē iemaksā 10000 Ls, nākamajā mēnesī 5000 Ls.Jautājums sekojošs: Vai uzņēmums ir pārkāpis likuma par Nodokļiem un nodevām 30.pantu? Mūsu skatījumā, nē. Bet Valsts ieņēmuma dienesta darbinieki uzskata, ka ir pārkāpts…

  Lasīt vairāk

 • Vai dīkstāves laikā ir jāmaksā alga?

  Jautājums:Ir būvniecības firma. Pašlaik starp projektiem ir mēnesis pārtraukums, viens projekts beidzas un nākamais sāksies tikai ar jūliju, respektīvi, nespējam darbiniekus nodrošināt šo mēnesi ar darbu. Vai mums viņiem būtu jāizmaksā kompensācijas par šo mēnesi vai viņi saglabā vidējo izpeļņu, vai kā savādāk? Dīkstāves nosacījumi ir atrunāti Darba likuma 57.pantā un 74.panta otrajā daļā, proti. Darba…

  Lasīt vairāk

 • Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos – 2

  Pieskaroties tēmai par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, par likumā „Par nodokļiem un nodevām” 30.panta 1.daļā noteikto ierobežoto darījuma apmēru naudas izteiksmē, vēljoprojām pastāv dažādas neizpratnes un neskaidrības, kādas darbības būtu atzīstamas par vienu vai vairākiem darījumiem, kā arī, vai ierobežojumi attiecas uz vienu atsevišķu darījumu vai visu darījumu kopsummu. Tāpēc savā rakstā turpināšu…

  Lasīt vairāk

 • Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos – 3

  Turpinot publikācijā Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos (iFinanses.lv, 11.09.2012.) aizsākto tēmu par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumiem, šoreiz vēlētos vērst uzmanību jautājumu kompleksam, kas skar skaidro naudu un avansa maksājumus. Zemāk izskatītie jautājumi tiks attiecināti uz šādu situāciju uzņēmumā: Tātad zemāk norādu jautājumus, uz kuriem šajā rakstā kopīgi radīsim atbildes par neskaidrajiem skaidrās naudas lietošanas ierobežojumiem:…

  Lasīt vairāk

 • Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos – 4

  Turpinot aizsākto tēmu par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, šoreiz vēlētos vērst Jūsu uzmanību sekojošam jautājumam. Kāda ir uzņēmēja rīcība, ja uzņēmumam nav speciāli aprīkotas un apsargājamas kases telpas un rodas pamatotas šaubas par uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu (naudas līdzekļu) drošību, vai skaidras naudas līdzekļus uzņēmuma vadītājs drīkst glabāt pie sevis atbildīgajā glabāšanā, nodrošinot naudas,…

  Lasīt vairāk

 • Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos – 5

  Turpinot aizsākto tēmu par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, šoreiz vēlētos vērst Jūsu uzmanību sekojošam jautājumam. Jautājums. Vai likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā noteiktais skaidras naudas lietošanas ierobežojums attiecas uz vairākkārtējiem degvielas iegādes darījumiem, iegādājoties vienu un to pašu preci no viena un tā paša darījumu partnera, saglabājot visas būtiskākās darījuma sastāvdaļas, mainoties…

  Lasīt vairāk

 • Skaidrās naudas darījumi autopārvadātājiem

  Jautājums. Uzņēmums nodarbojas ar autotransporta pārvadājumiem. Degviela tiek uzpildīta uzpildes stacijā par skaidru naudu, kura ir izņemta no bankomāta. Čekiem tiek kārtots avansa norēķins. Vai šie darījumi ir kā skaidrās naudas darījumi? Vai tie ir jādeklarē, jo summas pārsniedz 3000 Ls? Un vai šādi uzpildoties, arī nedrīkst pārsniegt 10 000 Ls robežu? Paldies par atbildi! No…

  Lasīt vairāk

 • Vai zemnieka saimniecības īpašniekam ir jāpieņem sevi darbā?

  Jautājums. Vai z/s īpašniekam ir jāpieņem sevi darbā, ja viņš veic darbu savā uzņēmumā? Tas ir viņš pilnībā nodrošina savu saimniecisko darbību sākot ar sava uzņēmuma vadīšanas un organizēšanas funkcijām, gan pašam piedaloties ražošanas un tirdzniecības procesā, t.i., ražo preci un pēc tam pārdodot to, gan pilda vadības funkcijas. Kādas tiesiskās attiecības ir jānoformē un kādi…

  Lasīt vairāk

 • Valdes loceklis un ārsts vienā personā, kāds līgums ir jāslēdz?

  Jautājums. Sakiet, lūdzu, ja SIA vienīgais īpašnieks un valdes loceklis pilda gan valdes locekļa amatu, gan ārsta amatu, tad kāds līgums ir vajadzīgs (darba līgums par ārstu vai darba līgums ar valdes locekli, kurā norāda, ka papilddarbā tiek pildīti ārsta pienākumi?) Komerclikuma 221.panta astotā daļa noteic, ka “valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst…

  Lasīt vairāk

 • No bijušā laulātā var prasīt līdzekļus iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai

  “ĪSUMĀ” Šķirot laulību, var pieprasīt ne tikai uzturlīdzekļus bērna vajadzībām. No bijušā vīra vai sievas var prasīt līdzekļus tāda dzīves līmeņa nodrošināšanai, kāds tas bijis laulības laikā. Šādai prasībai jābūt pamatotai. Praksē gan šo iespēju izmanto diezgan reti. Iespēju no bijušā vīra vai sievas pieprasīt līdzekļus tāda labklājības līmeņa nodrošināšanai, kāds tas bijis laulības laikā,…

  Lasīt vairāk