Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos – 2

Pieskaroties tēmai par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, par likumā „Par nodokļiem un nodevām” 30.panta 1.daļā noteikto ierobežoto darījuma apmēru naudas izteiksmē, vēljoprojām pastāv dažādas neizpratnes un neskaidrības, kādas darbības būtu atzīstamas par vienu vai vairākiem darījumiem, kā arī, vai ierobežojumi attiecas uz vienu atsevišķu darījumu vai visu darījumu kopsummu. Tāpēc savā rakstā turpināšu aizsākto tēmu, veltot uzmanību jautājumam par skaidrās naudas darījumiem, lai viestu lielāku skaidrību šajā jautājumā.

1. Vai saņemot skaidru naudu par aizdevuma saņemšanas vai izdotā aizdevuma atpakaļ saņemšanas darījumiem, ir jālieto maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīāu un iekārtu lietošanas kārtība” (turpmāk – MK 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282) 35.punktu skaidras naudas izsniegšanas operācijas (piemēram, par taru vai klientiem, kuri izmanto maksājumu kartes skaidras naudas izņemšanai) lietotājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē tikai tad, ja tas lieto kases aparātu vai kases sistēmu, kuras konstrukcija nodrošina naudas izsniegšanas operāciju reģistrēšanu un izsniegtās naudas summas norādīšanu kases āekā, X un Z pārskatā atsevišķi. Par skaidrās naudas izsniegšanu izsniedz kases āeku.

Savukārt no MK 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 2.punktā noteiktā izriet, ka par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā, nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas.

Saskaņā ar Civillikuma 1934.pantu ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā, ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās.

Turklāt saskaņā ar Civillikuma 1943.pantu aizņēmējam jāatdod tāda pati summa vai tāds pats daudzums, kādu viņš saņēmis.

Saskaņā ar MK 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 tiesību normās noteikto nodokļu maksātājam skaidrā naudā saņemtā aizdevuma summa nav jāreģistrē kases aparātā vai kases sistēmā, jo saņemtā aizdevuma naudas summa nav samaksa par veiktu darījumu. Savukārt skaidras naudas aizdevuma izsniegšanu fiziskai personai, individuālajam komersantam vai juridiskajai personai nodokļu maksātājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē tikai tad, ja tas lieto kases aparātu vai kases sistēmu, kuras konstrukcija nodrošina naudas izsniegšanas operāciju reģistrēšanu.

2. Ar ko atšķiras vārda “darījums” skaidrojums likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.panta izpratnē un MK 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīāu un iekārtu lietošanas kārtība” 2.punkta izpratnē?

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 11.punktā sniegto terminu skaidrojumu darījums ir darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, grozīšanai, turpināšanai vai izbeigšanai.

MK 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 ir izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.1 panta piekto daļu, kurā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka elektronisko ierīāu un iekārtu lietotājus un lietošanas kārtību, darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus, šo ierīāu un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji un apkalpojošie dienesti reģistrējami vienotajā datu bāzē (reģistrā), un to uzraudzības un kontroles kārtību.

Ņemot vērā, ka MK 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 ir izdoti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, tādējādi gan likuma “Par nodokļiem un nodevām”, gan Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 izpratnē darījums ir darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, grozīšanai, turpināšanai vai izbeigšanai.

Tātad preāu piegāde, pakalpojumu sniegšana, aizdevuma izsniegšana vai saņemšana, kā arī citas darbības tiesisku attiecību nodibināšanai, grozīšanai, turpināšanai vai izbeigšanai ir uzskatāmas par darījumiem.

Tādējādi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā ir noteikti skaidras naudas lietošanas ierobežojumi darījumiem, kuri veikti skaidrā naudā.

Savukārt MK 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 2.punktā ir noteikts nodokļu maksātāju pienākums par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā reģistrēt kases aparātā, kases sistēmā, specializētā ierīcē un iekārtā.

Turpmāk vēl.