Uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa piemērošana patapinātajiem transportlīdzekļiem

Uzņēmēju ikdienas darbā allaž ir radies jautājums vai par patapinātu transportlīdzekli ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (turpmāk – UVTN). Ņemot vērā darba gaitā radušās diskusijas, sniegšu savu redzējumu šajā jautājumā.

2012.gada 29.martā tika grozīts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, kura grozījumi stājās spēkā 2012.gada 1.maijā. Veicot grozījumus, minētā likuma 10.pants mums nosaka, ka „Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli..”. Savukārt minētā likuma 11.panta 1.un 3.daļa nosaka, ka „Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants, kuram piešķirts komercreģistra reģistrācijas numurs, vai zemnieku saimniecība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, ja komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersantam vai zemnieku saimniecībai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar šā panta trešo daļu. Ja komersants vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, šis komersants vai zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.”

Iepazīstoties ar minētajām likuma normām, komersantam ir skaidrs, ka arī par patapinājumā esošo transportlīdzekli UVTN ir jāmaksā. Tomēr, mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar minētajām tiesību normām. Uzmanība ir jāpievērš arī Ceļu satiksmes likuma 1.panta 25.punktā noteiktajam, kas nosaka, ka „Transportlīdzekļa turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas un patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli.”

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1080 „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” 16.punktu, „Transportlīdzekļus reģistrē īpašumā, valdījumā vai turējumā…”. Atgriežoties pie Ceļu satiksmes likuma, 13.panta 1.daļa mums nosaka, ka „Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju, turētāju).”

Ņemot vērā Ceļu satiksmes likumā noteikto transportlīdzekļa turētāja definīciju, secināms, ja komersants patapina vai iznomā no fiziskas vai juridiskas personas transportlīdzekli, tad tam būtu jāreģistrējas CSDD kā konkrēta transportlīdzekļa turētājam un tam būtu jāmaksā UVTN. Tomēr ir jāatzīmē, ka ne Ceļu satiksmes likums, ne Ministru kabineta noteikumi, ne Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums neuzliek pienākumu komersantam reģistrēties kā transportlīdzekļa turētājam.

Kā norādīts CSDD mājas lapā, transportlīdzekļa īpašniekiem ir iespēja reģistrēt transportlīdzekļa faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā. Ja kā transportlīdzekļa turētājs netiek norādīta cita persona, apliecībā kā turētāju norāda transportlīdzekļa īpašnieku.

Lai gan reāli dzīvē automašīnas lietošana uz tiesiska pamata (nomas, patapinājuma līguma) atbilst Ceļu satiksmes likumā dotajai transportlīdzekļa turētāja definīcijai, tomēr ne vienmēr patapinājuma ņēmēji vai nomnieki tiek reģistrēti CSDD kā transportlīdzekļa turētāji. Lai gan arī tika veiktas būtiskas izmaiņas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, ņemot vērā likumdošanas „robus”, veidosies situācija, ka komersanti nesaskatīs pienākumu maksāt UVTN patiesajam transportlīdzekļa lietotājam. Piemēram, transportlīdzekļa īpašnieks, kas ir fiziska persona, mutiski patapina transportlīdzekli komersantam, ar norunu, ka rakstisks patapinājuma līgums tiks noslēgts pēc 3 dienām. Bet, aizņemtības vai citu svarīgu iemeslu dēļ, patapinājuma līgums rakstiskā formā netika noslēgts. Tādējādi rodas situācija, ka komersants netiek reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs. Šajā gadījumā UVTN netiks maksāts, lai gan patiesais lietotājs būs komersants. Ja transportlīdzeklis tiek iznomāts, tad iznomātājs, saņemot nomas maksu, no tās nomaksā ienākumu nodokļus. Savukārt, ja transportlīdzeklis tiek patapināts, ienākumu nodokļi netiek maksāti, jo transportlīdzekli tās īpašnieks drīkst patapināt arī bez atlīdzības.

Tādējādi uzskatu, ka ir nepieciešams stingri reglamentēt noteikt pienākumu komersantam reģistrēties kā transportlīdzekļa turētājam, ja transportlīdzeklis tiek patapināts, no kā izriet arī UVTN maksāšanas pienākums komersantam, kas nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata no personas, kas nav komersants. Izmaiņas ir jāievieš ne tikai Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (kas veiksmīgi tika izdarīts), bet gan arī tam pakārtotos un ar to saistītajos normatīvajos aktos. Pretējā gadījumā, ņemot vērā iepriekš izklāstīto, komersantam, kurš uz patapinājuma līguma pamata lieto fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli, Valsts ieņēmumu dienests var tikai ieteikt reģistrēties CSDD kā transportlīdzekļa turētājam, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1080 „Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” 16.punktam, un samaksāt UVTN bez jebkādām tiesiskām sekām, taāu nevar uzlikt par pienākumu reģistrēties CSDD un samaksāt UVTN ar tiesiskām sekām.

Avots: www.ifinanses.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *